dissabte, 23 d’abril de 2011

Un pas més cap a la transparència

El foment de la participació ciutadana ha de ser concebut com una aposta cap a la democratització de les nostres societats. La democràcia no és quelcom estàtic, i per això és important que les institucions públiques i les organitzacions socials desenvolupin un treball permanent per incentivar la participació ciutadana. El món local és un escenari privilegiat per l’elaboració de polítiques públiques orientades cap a aquesta finalitat.

L’accés a la informació i la transparència en les actuacions de les administracions públiques és el primer pas per a fomentar la participació ciutadana. L’accés de la ciutadania a la informació municipal en tot allò que concerneix la gestió pública, és un exercici d'obligada exemplaritat envers els administrats i un dels elements que permet enfortir el sistema democràtic en reforçar la confiança envers els poders públics.

Al llarg d’aquests quatre anys, l’Altraveu hem presentat diverses mocions per tal d’afavorir la transparència i la participació ciutadana a la política local, però amb els vots en contra del PSC i algunes abstencions ens ho han posat dificil.

Una d’elles era sobre la participació ciutadana als plens, no es va aprovar pels vots contraris del govern i el regidor trànsfuga. Una altra per la modificació de l’ordenança de participació, van votar en contra PSC i es van abstenir ERC, el trànsfuga va faltar al ple. L’altra era per la cel.lebració pública de les comissions de govern local, els vots contraris de PSC i abstencions de CiU i ERC tampoc van permetre que s’aprovés, el trànsfuga també va ser absent.

I encara una altra per la publicació de les Juntes de Govern Local respectant la llei de protecció de dades, però PSC votar en contra, ERC es va abstenir i el trànsfuga també va faltar.

En el darrer ple d’aquest mandat, finalment es va aprovar una moció que contempla incorporar i millorar l'accessibilitat al web municipal amb dades que afavoreixen la transparència municipal:

A partir d’ara s’hauran de publicar els sous dels càrrecs electes, l’import de les dietes dels membres consistori i dels càrrecs de confiança, la relació de càrrecs/llocs de confiança de l'Ajuntament i l'import individual o col.lectiu de les seves retribucions, la relació dels llocs de treball de l'ajuntament, ordres del dia prèvies dels Plens Municipals, publicació dels acords de les Juntes de Govern (des de l’any 2009 s’havien deixat de publicar) respectant la llei de protecció de dades, l’evolució anual del pressupost segons les modificacions pressupostàries aprovades, el ingressos fiscals, inversió, despesa i endeutament per habitant, el deute públic municipal, evolució deute en relació a exercicis anteriors, termini de pagament proveïdors i de cobrament, la relació anual dels 20 principals proveïdors i quanties de les operacions, la relació anual dels 20 principals contractistes i quanties de les adjudicacions, la relació anual dels 20 principals adjudicataris de serveis i quanties de les operacions, relació de subvencions a entitats municipals i justificació de les quanties, el convenis urbanístics municipals, l’autonomia fiscal i el superàvit/dèficit per habitant. Amb aquesta moció ens equipararem a d’altres municipis que fa temps que han apostat per la transparència i és que les noves tecnologies permeten això i més.