Estatuts

ESTATUTS

TÍTOL PRELIMINAR

Article 1
La denominació de l'agrupació política és L'ALTRAVEU PER CASTELLAR CANDIDATURES ALTERNATIVES DEL VALLÈS

Article 2
L’Altraveu estem legalitzats com a partit polític independent i fem coalició amb les Candidatures Alternatives del Vallès. L'entitat neix l’any 2007 com agrupació d'electors i té com objectiu treballar per al desenvolupament del nostre poble basant-se ens els criteris següents:
 • Les persones i el seu desenvolupament són l’eix de totes les decisions. Defensem aferrissadament el bé comú, la solidaritat i la diversitat perquè creiem que això ens dignifica com a persones.
 • La protecció del territori, el paisatge urbà i la qualitat ecològica de l’entorn.
 • Una major qualitat de vida seguint criteris de desenvolupament sostenibles.
 • El foment de les relacions humanes basades en la convivència i la solidaritat. Considerem com a prioritat la convivència pacífica  i els respecte entre ciutadans.
 • Treballar per fomentar l’autèntica participació ciutadana exhaurint totes les vies de comunicació possibles per a impedir l’allunyament dels castellarencs i castellarenques de la vida política i participativa.
 • Vetllar per la transparència en la contractació municipal d’empreses  i persones. Tanmateix defensarem la transparència econòmica dels càrrecs públics i llur independència dels grups de poder econòmic.

Article 3
L’àmbit d’actuació del partit és el municipi de Castellar del Vallès.

Article 4
L’organització i el funcionament intern  de l’agrupació s’inspiren en els principis següents:
 • El respecte màxim cap a tots els membres de l’agrupació en la seva llibertat d’expressió i de consciència.
 • El respecte màxim a totes les persones. No s’admetran desqualificacions personals ni declaracions sexistes, racistes, homofòbiques, feixistes i qualsevulla que vagin  contra els drets de les persones.
 • L’assemblearisme intern, fonamentat en el debat i la participació majoritària dels integrants.
 • Qualsevol persona que representi L’Altraveu, durant la campanya electoral i posteriorment en l’exercici dels seus càrrecs, fonamentaran l’extensió de les seves propostes polítiques des de l’argumentació deliberativa/persuasiva i el debat polític respectuós.

TÍTOL I: MEMBRES DE L’AGRUPACIÓ.

Article 5
L’assemblea és oberta a tothom.
Per a ser membre de l’agrupació, cal manifestar-ho a l’assemblea i ser registrat pel Secretari de l’agrupació.

Article 6
Són drets dels membres:
 • a) Tenir veu i vot a l’assemblea.
 • b) Ser elegible per a formar part de les llistes electorals.
 • c) Formar part de les comissions o grups de treball que es formin.
 • d) Participar en l’elaboració i aprovació de la línia política de l’agrupació.
 • e) Tenir informació de les activitats de l’agrupació i les seves comissions.
 • f) Presentar les iniciatives que estimin convenients.

Article 7
És responsabilitat dels membres:
 • a) Acceptar aquests estatuts.
 • b) Acceptar i promoure els principis i objectius de l’agrupació, col•laborant en la realització dels programes.
 • c) Contribuir al sosteniment de l’organització, satisfent les quotes econòmiques en cas que es necessitin i s’estableixin.
 • d) Assistir a les reunions i participar en les campanyes i activitats generals de l’agrupació.
 • e) Acceptar els acords adoptats per l’assemblea.

Article 8
Són causes per ser donat de baixa de l’agrupació:
 • a) La renúncia voluntària
 • b)No complir els estatuts.
En el cas del punt 2), caldrà resolució de l’assemblea, prèvia proposta justificada i informada a tots els seus membres i debat posterior. Serà necessari el vot secret i favorable de la majoria absoluta dels membres presents a l’assemblea perquè la baixa sigui vàlida. Dins d’aquest tràmit, s’ha de donar l’oportunitat d’expressar les seves al•legacions davant l’assemblea, si així ho desitja, al membre objecte del procés.

TÍTOL  II:  DE L'ORGANITZACIÓ I EL FUNCIONAMENT       

Article 9
Els òrgans bàsics d'organització de l'agrupació de L'Altraveu són:
 • I - .L’assemblea general.
 • II - L’equip de coordinació.
 • III -Les comissions

CAPÍTOL I : DE L'ASSEMBLEA GENERAL

Article 10
L'Assemblea es el màxim òrgan de govern i de decisió de l'agrupació i és oberta  tothom.
Tot assistent a l'assemblea té dret a veu, però en la presa de decisions sols comptaran els membres integrants de l'agrupació, sempre que n’hi hagi un mínim de 12.                          

Article 11
 Les funcions de l'assemblea són : 
 • a) Definir les línies d’actuació de l’agrupació en la política municipal.
 • b) Elaborar i aprovar les llistes electorals.
 • c) Proposar i aprovar la creació de comissions de treball que en cada moment es creguin oportunes.
 • d) Vetllar pel compliment dels acords presos.
 • e) Aprovar els pressupostos i l’estat de comptes anuals.
 • f) Nomenar càrrecs de l’equip de coordinació.
 • g) Modificar els estatuts.
 • h) Tramitar la dissolució de l’agrupació.

Article 12
L’assemblea es reunirà amb caràcter ordinari un mínim d’un cop al mes i sempre que sigui possible durant la setmana anterior al Ple Municipal.
L’assemblea es reunirà amb caràcter extraordinari:
 • a) Quan la pròpia assemblea ho cregui convenient.
 • b) A proposta de l’equip de coordinació.
 • c) A proposta del 20% dels membres de l’Altraveu.

Article 13
Les decisions de l’assemblea es prendran sempre que siguin possible per consens.
 • a) En cas que no hi hagi consens i es consideri que s’ha exhaurit el temps programat per a tal  fi, s’ajornarà el debat per a una propera assemblea.
 • b) Si el consens segueix sense ser possible o bé sigui necessari posicionar-se, s’arribarà a la proposta de votació. En aquest cas, els acords s’aprovaran  per majoria del 2/3 dels membres de l’Altraveu.

CAPÍTOL II : L'EQUIP DE COORDINACIÓ

Article 14
 L'equip de Coordinació estarà format per : 
 • El/La Secretari/a.
 • El/La Tresorer/a.
 • El/La Facilitador/a, Moderador/a
 • Un/a regidor/a o la persona que aquest/a designi (en cas de tenir representació municipal).
 • Tots els membres de L’Altraveu que voluntàriament s’hi apuntin.         
Article 15
Seran funcions de l'equip de coordinació:
 • a) Preparar, coordinar i convocar les reunions de l'assemblea.
 • b) Confeccionar  l'ordre del dia de les assemblees i comunicar-ho als membres inscrits de l'agrupació amb un mínim de dos dies d'antelació.
 • c) Fer arribar la informació necessària perquè tots els membres de l'Altraveu estiguin assabentats dels temes importants abans de l'assemblea.
 • d) Donar suport en la presa de decisions als regidors quan sigui necessari.
 • e) Buscar substitut en cas d'absència de qualsevol càrrec de l'equip de coordinació.

Article 16
Els càrrecs de l'equip de coordinació i les seves funcions seran:
 •  SECRETARI/A:
 • a) Representar a nivell formal L’Altraveu. Serà elegit per l’assemblea i tindrà una durada d’un any. Podrà renovar el càrrec tantes vegades com l’assemblea ho aprovi.
 • b) Portar un control de registre dels membres de L’Altraveu.
 • c) Redactar les actes de les assemblees, portar un control dels acords presos, i al finalitzar les assemblees enumerar de manera precisa i concisa els punts acordats.
 • d) Signar en nom de L’Altraveu, conjuntament amb un altre membre de l’equip de coordinació, qualsevol contracte o document en nom de L’Altraveu, sempre que l’assemblea ho autoritzi.
 • TRESORER/A:
 • a) Administrar els béns de L’Altraveu. Serà elegit per l’assemblea i tindrà una durada de dos anys. Podrà renovar en el càrrec tantes vegades com l’assemblea ho aprovi.
 • b) Gestionar l’economia i l’administració de l’agrupació.
 • c) Informar a l’assemblea dels temes econòmics i administratius que afectin l’agrupació.
 • d) Signar conjuntament amb el secretari qualsevol document en representació de L’Altraveu.
 • FACILITADOR/A- MODERADOR/A:
 • a) Moderar i facilitar el bon funcionament de l’assemblea. Serà elegit per l’assemblea i tindrà una durada d’un any. Podrà renovar en el càrrec tantes vegades com l’assemblea ho aprovi.

CAPÍTOL III: LES COMISSIONS

Article 17
 • a) L’assemblea podrà delegar la realització de tasques concretes a les comissions que consideri oportunes.
 • b) Els membres de L’Altraveu podran formar part de qualsevol comissió.
 • c) Les propostes de les comissions seran debatudes a l’assemblea i si s’escau, aprovades.

1.1    TÍTOL III:  CONFECCIÓ DE LES LLISTES ELECTORALS

Article 18
 • a) L’assemblea decidirà la metodologia a seguir per a la confecció de les llistes electorals.
 • b) Si s’obté representació municipal, l’assemblea decidirà la rotació dels càrrecs.
 • c) La remuneració dels regidors es destinarà a finançar l’Altraveu, sense cap prejudici econòmic per part dels regidors.
TÍTOL IV :  RÈGIM ECONÒMIC I PATRIMONIAL

Article 19 
 • L’Altraveu podrà adquirir i administrar els recursos que resultin necessaris per al compliment de les seves finalitats.
 • En el moment de la seva constitució no disposa de cap tipus de patrimoni.
 • L’Altraveu disposarà dels llibres de comptabilitat, inventaris i balanços que permetin conèixer en tot moment la situació financera. Anualment es presentarà a l’assemblea l’informe econòmic realitzat pel tresorer.


TÍTOL V: REFORMA DELS ESTATUTS

Article 20

 1. Aquests estatuts només podran ser modificats en assemblea per 2/3 dels membres assistents.

TÍTOL VI: DISSOLUCIÓ DE L’AGRUPACIÓ

Article 21

 1. L’Altraveu es dissoldrà per acord de l’assemblea, sempre que 2/3 dels membres assistents així ho decideixin
 2. El patrimoni resultant en el moment de la dissolució, un cop satisfetes les obligacions financeres que hi haguessin, es destinarà a una organització de caire local, determinada en l’assemblea de dissolució.       

DISPOSICIÓ ADICCIONAL

Les persones que en aquests moments formen part de L’Altraveu, seran inscrites en el llibre de registre, on també es registraran les noves incorporacions.
Estatuts aprovats per les persones que es relacionen, integrants de L’Altraveu en el moment de la seva aprovació, que signen i ratifiquen.