dimecres, 10 de desembre del 2008

Els ciutadans de Castellar volen continuar el debat sobre el tren

La sala de petit format plena en el segon debat sobre l’arribada del tren a Castellar que ha organitzat el grup municipal L’Altraveu.

L’arribada del tren a Castellar és un tema que preocupa notablement la població. Per segona vegada L’Altraveu ha organitzat un debat sobre aquest tema amb un gran èxit d’assistència i participació. En l’acte celebrat el passat dijous dia 4 van intervenir la presidenta de Sabadell Cruïlla, M. Dolors Llonch i l’alcalde de la vila Ignasi Giménez. Llonch va explicar l’interessant procés de participació ciutadana que ha portat a terme la seva entitat al voltant de la prolongació del tren a Sabadell i la incidència que van tenir per que el tren finalment arribés a Castellar. L’alcalde de Castellar es va manifestar partidari de no posar massa pegues al projecte que està sobre la taula.

Després de les intervencions dels ponents molts dels assistents van participar exposant punts de vista i preferències respecte a com hauria d’arribar el tren a Castellar i també es va demanar valentia i ambició de cara a la proposta que es pugui generar a partir del debat ciutadà que s'ha iniciat. La proposta de la Generalitat de fer una única estació on ara hi ha les pistes de skate no va ser ben vista pels ciutadans assistents que es van mostrar favorables de fer l’estació més a prop d’on viu la població, aportant dues alternatives: la Plaça de Catalunya o l’Espai Tolrà.

Els organitzadors de l’acte destaquen l’èxit de la convocatòria i la voluntat dels assistents de participar amb propostes, molts dels quals es van mostrar positivament interessats en continuar el debat de forma participativa sobre aquest i altres temes d’interès comú.

dijous, 4 de desembre del 2008

L'Equip de govern vota contra la compactació de Can Bages

L'Altraveu s'ha oposat a la construcció del polígon de Can Bages per raons ambientals i de mobilitat, tal i com hem explicat àmpliament. Malgrat l'oposició al projecte, L'Altraveu ha treballat per buscar alternatives procurant disminuir l’impacte ambiental. En aquest sentit, seguint criteris més actuals alhora de dissenyar espais d’ús industrial, hem plantejat com a alternativa la compactació del polígon. Simplement reordenant espais és possible reduir de manera considerable l'ocupació del territori, mantenint el sostre edificable. Aquesta alternativa permetria recuperar una zona que en el Parc Agrícola del Vallès es defineix com un espai d’interès bàsic connector per la fauna i la flora, funció també reflectida en l'avantprojecte del Pla Territorial Parcial de la regió metropolitana de Barcelona.

La idea de la compactació del polígon es va traslladar a l’equip de govern des del principi de la nostra oposició al projecte i ara, en veure l’inici de la urbanització, vàrem presentar una proposta de compactació que demostra que fer un polígon amb més sentit comú és possible. Així mateix vàrem demanar que L’ajuntament, en interès del futur d’aquest espai, liderès la proposta de compactació. La resposta de l’equip de govern ha estat traslladar el tema a la junta de compensació, de la qual en forma part. La resposta literal de la junta ha estat la següent:

“Reunió celebrada en data 10 de novembre de 2008.
Que com resulta de l'Acta adjunta, en concret d'allò exposat en relació al quart punt de l'ordre del dia (Torn obert de paraules), aquesta Entitat va entrar a considerar les propostes efectuades en representació del Grup municipal "L'Altraveu" relatives a una possible reordenació del Sector Can Bages, en relació a les quals es va acordar, per unanimitat deIs assistents, refusar qualsevol "intervenció en aquest sentit, ja que, a més de les conseqüències indicades, se n'assenyalen d'altres (com per exemple les registrals, el canvi normatiu en l'àmbit urbanístic, cancel·lació d'hipoteques, etc.) que fan inassumible, des de qualsevol punt de vista, la proposta indicada. Tot això, sens perjudici de les millores puntuals que, només a nivell d'execució d'obres d'urbanització (que no suposin un canvi en els projectes en execució), es puguin introduir durant la seva execució, a instàncies de l'Ajuntament i sempre previ consentiment i acord de la Junta." Tot el qual, es posa de manifest als efectes escaients."

Queda clar per tant que l'Ajuntament no ha volgut presentar la proposta com a pròpia i que a més, com a part de la junta de compensació, es pronuncia en contra de la proposta de compactació i es posa al costat dels promotors, permetent que es continuï un projecte que de ben segur, si s’hagués d’iniciar la seva tramitació avui, no seria aprovat amb la legislació actual.