dissabte, 29 de desembre del 2007

El nou polígon de Can Bages pot generar uns 14.000 viatges diaris més a la carretera B-124

El Pla de Mobilitat que ha servit per aprovar definitivament el Projecte d’Urbanització és força deficient

Per avaluar la mobilitat generada per nous desenvolupaments urbanístics com aquest, la Llei 9/2003 de la mobilitat preveu el desplegament de mecanismes que permetin avaluar la incidència de cada planejament urbanístic en la mobilitat de l’àmbit territorial més proper, per tal d’evitar una incidència negativa en el correcte funcionament de les xarxes de mobilitat ja existents. Aquests objectius s'han d'aconseguir mitjançant la realització de l’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada (EAMG) (Decret 344/2006). Aquest estudi té també com a objectiu afavorir els mitjans de transport més sostenibles, realitzant una proposta de mesures facilitant l’establiment d’un model de desplaçaments que incrementi l’oferta de transport col·lectiu i la millora de la xarxa per a vianants i bicicletes.

L'estudi de mobilitat presentat per part dels promotors del projecte de Can Bages no s’ajusta als criteris de l’EAMG. El càlcul del percentatge d’increment de la mobilitat és erroni, no hi ha cap previsió d’infraestructures per a bicicletes, desplaçaments a peu i transport col·lectiu. No hi ha cap especificació de la contribució als costos per assegurar una mobilitat sostenible.

El càlcul realista del nombre de viatges que generarà el polígon de Can Bages és alarmant

Seguint els paràmetres de càlcul continguts a l’Annex 1 del Decret, sense entrar a realitzar càlculs més precisos, podem avaluar la mobilitat generada pel desenvolupament del Polígon de Can Bages a partir del següent quadre: (veure taula en format pdf)

Tenint en compte que bona part dels desplaçaments atrets pel polígon industrial provindran de fora del municipi (de fet ara hi ha cues per entrar i sortir del municipi a les mateixes hores) i atenent també a la localització del polígon respecte el nucli urbà i els sectors residencials de Castellar, podem preveure que un 80% dels desplaçaments generats es realitzaran en vehicle privat. Això significa que, seguint el Decret esmentat podem preveure un augment de prop de 12.000 desplaçaments en vehicle privat, que tenint en compte la ocupació mitjana dels vehicles pot comportar un increment de 10.000 vehicles/dia a la carretera B-124, un augment d'entre el 26% i el 29% de la IMD de la carretera. Si la indústria que s’instal·la al polígon és del sector terciari, la xifra es multiplicaria per 4, i l’augment arribaria al 81%.

Cal més responsabilitat i fer les coses de forma raonada

Malgrat totes les incorreccions que hem esmentat, el passat novembre la Junta de Govern Local va donar el vist i plau definitiu al projecte d’urbanització de Can Bages, sense fer massa soroll i sense que s’hagi definit com serà la mobilitat en el propi Polígon, ni l’impacte que tindrà en la carretera actual, amb irregularitats en el traçat del torrent i sense un estudi d’impacte ambiental detallat.

L’Altraveu considera poc responsable aprovar el projecte d’urbanització sense resoldre totes les mancances esmentades.

reportatge gràfic de Can Bages

dimecres, 19 de desembre del 2007

El Govern municipal ha aprovat definitivament el projecte d'urbanització de Can Bages, sense que s'hagi fet cap avaluació ambiental.En el ple municipal del dia 30 d'octubre d'enguany, L'Altraveu va votar en contra de la insolidària connexió d'aigua al Ter-Llobregat i del conveni que serviria per continuar amb el procés d'urbanització de Can Bages.

Arrel del posicionament de L'Altraveu, s’han generat un seguit d’opinions contràries a reobrir el debat sobre la conveniència de Can Bages, al·legant que la decisió estava presa des de fa anys i era irrevocable. Es defensava que el que es va votar al ple d’octubre només era el conveni amb les juntes de compensació per una sèrie de compromisos a l’hora d'urbanitzar. L’evidència però, és que el 5 de novembre d'enguany, 5 dies després d'aquest ple, la Junta de Govern Local va aprovar definitivament el projecte d'urbanització d'aquest polígon. Queda clar doncs que el que es va aprovar el dia 30, no era únicament un conveni, si no el pas definitiu perquè l'Ajuntament deixés ben lligat aquest desencertat projecte.

L'Altraveu ha denunciat també que tot això s'ha tramitat sense que s'hagi fet cap estudi d’impacte ambiental. El 21 de juliol de 2003, l’equip de govern d’aleshores en resposta la petició d'una avaluació d’impacte ambiental per part del Departament de Medi Ambient de la Generalitat, argumentà que de la tramitació del Pla Parcial de Can Bages no se’n derivava cap obligació legal d’incloure-ho. L’esmentat Pla s’havia aprovat inicialment el 20 de juny de 2002, curiosament 1 dia abans de l’entrada en vigor de la llei 2/2002 de 14 de març que obliga a aquesta avaluació. Així doncs, el dia abans de l’entrada en vigor de la llei, l’equip de govern, amb el suport dels grups municipals que governaven en aquell moment, aprovà inicialment el Pla Parcial de Can Bages per tal d’evitar l’avaluació ambiental. L’adaptació de la les lleis estatals a les normatives europees (BOE 102 de 29/04/2006 Sec 1 Pág. 16820 a 16830) obliga a la realització d’un “documento ambiental” que ha de ser avaluat “por el órgano ambiental”, que ha de dictar resolució. L’Altraveu considera que no es pot construir un polígon industrial sense fer aquets passos.
A més, cal seguir recordant que en el Parc Agrícola del Vallès, aprovat pel nostre ajuntament, Can Bages és reconegut com un espai d’interès bàsic connector. El projecte afecta plenament uns 67.000 m2 de bosc de pins, alzines, roures... i destruirem uns 115.000 m2 d'espai agrícola dels quals 18.000m2 actualment encara s'estan llaurant, a més hi ha un el torrent que queda molt afectat per construccions que es volen fer just a la riba o fins i tot sobre mateix del torrent. Volem també destacar que els mapes fets pel nostre municipi tenen greus deficiències com ara mala representació de les corbes de nivell fent que algunes de les parcel·les destinades a equipaments municipals són difícilment útils pel desnivell que tenen. Així mateix el dibuix del torrent de Can Bages, un espai ecològicament molt interessant, és incomplert. No podem entendre que les forces polítiques del nostre municipi siguin tan poc responsables com per no voler fer un estudi d’impacte ambiental abans de fer qualsevol projecte industrial. No mostrar voluntat política de fer-ho vol dir que el nostre entorn els interessa ben poc. En els darrers anys hi ha hagut massa errors que ara cal corregir. Des del Grup Municipal de l’Altraveu demanem formalment que el projecte d'urbanització de Can Bages s’aturi i es faci l’avaluació ambiental.

dissabte, 15 de desembre del 2007

Xerrada-col•loqui Ciutadania i Religió

Dins del marc del dia dels drets humans, L’Altraveu participa en la xerrada-col·loqui sobre ciutadania i religió organitzat per la comunitat Bahá’í de Castellar del Vallès. Els organitzadors van convidar a la directora d'afers religiosos de la Generalitat, Sra. Montserrat Coll, al mossèn de la parròquia, un membre de Unescocat i un representant de cada grup polític de Castellar així com també un representant del col·lectiu Bahá’í. L’àmplia i diversa representació va contribuir a una millor riquesa en el debat i es van comptar amb diversos punts de vista tots encaminats a buscar ponts de diàleg perquè la convivència entre les diferents religions pugui ser possible. Des de L’Altraveu es va voler fer una mirada al passat per poder entendre una mica millor el present. D’aquesta manera, es va resseguir la relació entre cultura i religió des dels inicis de la civilització humana per intentar saber com afrontar el xoc de cultures en el que ens trobem en l’actualitat en el nostre país, i per extensió també en el nostre poble. Per llegir l'exposició complerta premeu aqui

dimarts, 4 de desembre del 2007

La política social hauria de ser la prioritat de l’Ajuntament

En el marc d’un ple poc polèmic en el que tots els punts van ser aprovats per unanimitat, L’Altraveu va deixar clara la seva posició en favor d’una millor atenció de les polítiques socials i d’una correcta utilització dels fons i recursos públics.

Aprovació del Pla de Salut Municipal

En el darrer Ple Municipal del 27 de novembre es va aprovar el segon Pla de Salut Municipal on s’estableixen les orientacions que caldrà seguir per confeccionar el Programa de Salut Municipal. Tot i l’aprovació per unanimitat d’aquest Pla, la regidora de l’Altraveu Gemma Ubasart va fer la següent valoració sobre la dotació de recursos en l’àmbit d’atenció a les persones: "Ens agradaria insistir en la centralitat que haurien d’ocupar les polítiques socials en el desenvolupament d’una actuació municipal. La proximitat facilita que el govern local pugui ser un important aliat en aquest tipus de polítiques. Com ja s’ha fet en altres àrees en les que s’han constatat mancances tècniques (economia, urbanisme...), caldria posar tots els recursos necessaris perquè en una matèria com aquesta s’assoleixi d’una vegada per totes una competència tècnica i una visió estratègia a mig i llarg plaç. Caldria però no aprofitar la dotació de nous recursos per continuar perpetuant la situació d’amiguisme en l’àmbit de la contractació."

Comissió d’estudi per crear empreses municipals
També es va decidir per unanimitat crear una comissió que estudiï si és viable que des de l’Ajuntament es faciliti la creació d’ empreses en el marc de l´economia de mercat des d´on es puguin prestar serveis municipals, ja existents o de futura creació. En aquest punt el regidor Francesc Centeno va advertir que si bé en principi aquestes iniciatives poden ser positives, hi ha el perill que si no es gestionen amb transparència i rigor, poden acabar no fent la funció per la qual s’havien proposat.