dissabte, 29 de desembre del 2007

El nou polígon de Can Bages pot generar uns 14.000 viatges diaris més a la carretera B-124

El Pla de Mobilitat que ha servit per aprovar definitivament el Projecte d’Urbanització és força deficient

Per avaluar la mobilitat generada per nous desenvolupaments urbanístics com aquest, la Llei 9/2003 de la mobilitat preveu el desplegament de mecanismes que permetin avaluar la incidència de cada planejament urbanístic en la mobilitat de l’àmbit territorial més proper, per tal d’evitar una incidència negativa en el correcte funcionament de les xarxes de mobilitat ja existents. Aquests objectius s'han d'aconseguir mitjançant la realització de l’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada (EAMG) (Decret 344/2006). Aquest estudi té també com a objectiu afavorir els mitjans de transport més sostenibles, realitzant una proposta de mesures facilitant l’establiment d’un model de desplaçaments que incrementi l’oferta de transport col·lectiu i la millora de la xarxa per a vianants i bicicletes.

L'estudi de mobilitat presentat per part dels promotors del projecte de Can Bages no s’ajusta als criteris de l’EAMG. El càlcul del percentatge d’increment de la mobilitat és erroni, no hi ha cap previsió d’infraestructures per a bicicletes, desplaçaments a peu i transport col·lectiu. No hi ha cap especificació de la contribució als costos per assegurar una mobilitat sostenible.

El càlcul realista del nombre de viatges que generarà el polígon de Can Bages és alarmant

Seguint els paràmetres de càlcul continguts a l’Annex 1 del Decret, sense entrar a realitzar càlculs més precisos, podem avaluar la mobilitat generada pel desenvolupament del Polígon de Can Bages a partir del següent quadre: (veure taula en format pdf)

Tenint en compte que bona part dels desplaçaments atrets pel polígon industrial provindran de fora del municipi (de fet ara hi ha cues per entrar i sortir del municipi a les mateixes hores) i atenent també a la localització del polígon respecte el nucli urbà i els sectors residencials de Castellar, podem preveure que un 80% dels desplaçaments generats es realitzaran en vehicle privat. Això significa que, seguint el Decret esmentat podem preveure un augment de prop de 12.000 desplaçaments en vehicle privat, que tenint en compte la ocupació mitjana dels vehicles pot comportar un increment de 10.000 vehicles/dia a la carretera B-124, un augment d'entre el 26% i el 29% de la IMD de la carretera. Si la indústria que s’instal·la al polígon és del sector terciari, la xifra es multiplicaria per 4, i l’augment arribaria al 81%.

Cal més responsabilitat i fer les coses de forma raonada

Malgrat totes les incorreccions que hem esmentat, el passat novembre la Junta de Govern Local va donar el vist i plau definitiu al projecte d’urbanització de Can Bages, sense fer massa soroll i sense que s’hagi definit com serà la mobilitat en el propi Polígon, ni l’impacte que tindrà en la carretera actual, amb irregularitats en el traçat del torrent i sense un estudi d’impacte ambiental detallat.

L’Altraveu considera poc responsable aprovar el projecte d’urbanització sense resoldre totes les mancances esmentades.

reportatge gràfic de Can Bages

2 comentaris:

Francesc Centeno ha dit...

El nou (ja no tan nou) equip de govern de l'ajuntament sembla haver canviat de parer des de que mana. Quan era a l'oposició (fa 8 mesos) dintre del col·laboracionisme en el tema Can Bages amb l'anterior govern, semblava que l'únic tema que el preocupava era la mobilitat. Ara resulta que aprova un pla d'urbanització quasi amb la mateixa intencionalitat que el Sr. Corominas quan va aprovar el pla parcial de Can Bages el dia abans d'entrar en vigor la llei que l’obligava a un estudi d'impacte ambiental. En aquest cas la varietat que aplica és la de l'aprovació en una junta de govern sense dir res sabent tota l'oposició que hi ha al tema i amb un estudi de mobilitat fet pels promotors de Can Bages on diuen que la repercussió en el nombre de vehicles a la carretera serà, al menys, la meitat d’allò que en realitat serà.
Que ha canviat ara que son al govern?. Ja no els preocupa la saturació a les entrades i sortides de Castellar?. No sabien que els estaven enganyant amb un estudi de mobilitat?. Els equips tècnics de l'ajuntament tampoc se n'havien adonat?. Tant si la resposta a aquestes darreres dues preguntes són positives o negatives no sabem que és més greu. Si ho sabien i han callat ens estan enganyant. Si no ho sabien, en quines mans estem?

Anònim ha dit...

Es clar que els interesos economics i partidistes dominen per sobra del sentit comú.
Per cert, diria que el 90% de la gent que vivim a Castellar, no tenin ni ideia del que está passant respecte als nous poligons.