dijous, 28 de febrer del 2008

Continuarà el feudalisme a Castellar

Moltes persones de Castellar són o han estat, víctimes d’una situació anacrònica, abusiva i humiliant com és el cobrament de censos reials o drets de cens que graven les seves propietats i que els obliga a pagar en molt casos quantitats importants de diners anomenades lluïsmes. Malgrat el caràcter tan anacrònic d’aquests drets de cens d’origen medieval, el legislador català encara no ha pres la decisió de suprimir-los totalment.
Des de L’Altraveu creiem que l’Ajuntament, encara que no és administració competent en aquesta matèria, no pot quedar impassible davant aquest fet tan incongruent que ens remunta vergonyosament a una societat de senyors i vassalls del tot inadmissible en un país civilitzat i democràtic del segle XXI.

Propostes presentades al ple:

  1. Creació d’un registre municipal voluntari de propietats i propietaris sotmesos a pagaments per drets de cens.
  2. Instar al senyor Carlos de Fontcoberta i Balaguer i a altres possibles censalistes a que en un termini no superior als tres mesos, renunciï unilateralment a tots els seus drets de censalista sobre propietats i bens de censataris a Castellar de Vallès.
  3. Declarar al senyor Carlos de Fontcoberta i Balaguer i a altres possibles censalistes persones non grata a Castellar del Vallès si transcorregut aquest termini no hagués o haguessin fet efectiva llur renuncia.
  4. Anul·lar i deixar sense efecte qualsevol acord o conveni escrit o verbal d’aquest ajuntament amb el Sr. Carlos de Fontcoberta i Balaguer per a la utilització del castell de Castellar en cas de la no renuncia a la que es refereix l’apartat 2.
  5. Instar al Parlament de Catalunya a la modificació del Llibre Cinquè del Codi civil de Catalunya relatiu als drets reals per a la abolició definitiva dels drets de cens i així fer entrar al dret civil català en la modernitat que exigeix la nostra societat actual.

Lamentablement el Ple no va aprovar aquesta proposta pels vots en contra de l’equip de govern del PSC i l’abstenció de CiU.

dilluns, 25 de febrer del 2008

Videos de la Campanya Aturem Can Bages

Castellar Sostenible ha realitzat diferents videos que serveixen per documentar la campanya aturem Can Bages, els podeu veure clicant en els següents links:

Manifest pel decreixement de les conques del Ter
El Parc Agrícola del Vallès
Aturem Can Bages

dilluns, 18 de febrer del 2008

Adhesió de L'Altraveu a la Campanya "Aturem Can Bages"

El dia 15 de febrer de 2008 a Castellar del Vallès es va presentar en roda de premsa la campanya “Aturem Can Bages”. L'Altraveu, és una de les entitats que en forma part. Durant l’acte les diferents entitats que constitueixen la Plataforma Atrurem Can Bages van exposar els seus punts de vista sobre la construcció del polígon industrial a Can Bages. Gemma Ubasart de L’Altraveu va parlar de l'increment alarmant de mobilitat que hi haurà a la B-124 (15.000 viatges més diaris) una carretera ja prou saturada i també va posar de manifest que ni els anteriors governs municipals ni l’actual han tingut voluntat política per fer un estudi d’impacte ambiental en aquesta zona, definida com a “espai bàsic d’interès connector” al Parc Agrícola del Vallès aprovat per unanimitat pel consistori de Castellar l’any 2005. Va esmentar també algunes de les irregularitats que s'han detectat en els plànols del projecte i que l'Altraveu ja ha denunciat en algun moment. Jordi Recordà de Castellar Sostenible ha indicat que augmentarà l’emissió de partícules i gasos d’efecte hivernacle, també ha volgut recordar la greu irresponsabilitat mediambiental de portar aigua del Ter, una conca deficitària, sols per construir el nou polígon. Xavier Garcia d’Iniciativa per Catalunya Verds va posar de manifest que a Castellar hi ha un dèficit de llocs de treball bàsicament femenins i que aquest tipus de polígons no generen treball per aquest sector. Francesc Macià de la Unió Excursionista de Sabadell ha destacat la importància de preservar “el rodal”, espais propers a les nostres ciutats que si els mantenim eviten la fragmentació dels espais naturals. La seva conservació i les millores de connectivitat permetran mantenir la biodiversitat, mentre que la seva destrucció pot ser irreversible. Maria Lloveres de Gent del Ter va explicar que a la seva desembocadura el Ter porta 0.3 m3 enlloc dels 3 m3 que segons la llei vigent hauria de portar. Les noves captacions per diverses comarques i també pel nou polígon de Can Bages no faran sinó agreujar el problema que ja pateix el Ter. Ha fet una crida al decreixement, explicant que sols un millor aprofitament dels recursos propis i una adaptació de les activitats a aquests recursos permet no dependre dels de fora. La Plataforma també va comunicar que hi havia una exposició sobre projecte d'aquest polígon al Passeig 142 i que es faria un repartiment d'un díptic informatiu casa per casa. El conjunt d’entitats que formen part de la Plataforma Aturem Can Bages i les que li donen suport són: L'Altraveu, Amics del Ripoll, Assemblea de Joves de Castellar, Adenc-Edc, Castellar Sostenible, Entesa per Sabadell, EuiA, ICV, UES, Gent del Ter i Salvem Montserrat.

dijous, 7 de febrer del 2008

El primer Ple del 2008 i les aportacions de L’Altraveu

En el Ple municipal del dia 29 de gener L’Altraveu es va oposar a la signatura convenis amb la UTE per a la reconstrucció de la pedrera de Vallsallent. L’Altraveu ha considerat que la proposta no presenta cap pla de restauració de la pedrera sinó més aviat la instalació d’un negoci de tractament de runes. Tal com va manifestar el regidor Francesc Centeno, “no té sentit esmerçar 35 anys més de perjudicis per tornar a deixar les coses com originàriament van ser. La idea de recuperació dels perfils i cotes originals sona a excusa per allargar tant com es pugui un negoci. Abans va ser el llarg negoci d’obrir el forat i ara el llarg negoci de tapar-lo. Si és veritat que volen recuperar la pedrera posin sobre la taula un veritable pla de restauració i en parlem.” El grup de L’Altraveu és ben conscient del benefici econòmic que reportaria a la hisenda municipal en aquest moment de penúria econòmica però també del preu que pagaria la ciutadania en forma de molèsties, trànsit de camions, soroll, etc. Una cosa no compensa l’altra. Aquesta proposta va ser aprovada només amb els vots de l’equip de govern i el del regidor no adscrit.
L’Altraveu també va oposar-se a l´aprovació provisional de la modificació de les normes urbanístiques el Pla General per que, tot i creure que són necessàries certes modificacions restrictives de les normes urbanístiques, la nova regulació municipal proposada queda encara molt lluny de les indicacions de la Llei d’urbanisme de Catalunya, i a més caldria fer un Pla especial per a les urbanitzacions.
Els regidors de L’Altraveu, un cop aconseguit el compromís del l’equip de govern de crear immediatament el Consell Local de Comunicació, es van abstenir en la moció presentada pel grup d’ERC on què es demanava l’aturada de l’edició del nou setmanari d’informació local. La regidora Gemma Ubasart va remarcar que la publicació del setmanari “ha començat amb mal peu, tant per la manera d’enfocar el setmanari, com en la reorganització a dit que s’ha dut a terme a l’àrea de comunicació”. La proposta dels republicans va ser rebutjada.
Les explicacions dels dos regidors de l’Altraveu van ser determinants per que el grup d’ERC retirés dues de les quatre mocions que van presentar. Una referida a l’estalvi d’aigua en la qual la regidora Gemma Ubasart va recordar al Ple que “Tenim una normativa europea en aquest sentit i és aquesta a la que nosaltres apelem. Preferim tenir com a referent Europa que l’Estat espanyol, sempre més avançada en aquestes qüestions”. La regidora va lamentar que aquests valors “no es van tenir en compte a l’aprovar el transvassament de l’aigua de la conca Ter-Llobregat. Un transvassament que només es justifica per la construcció del polígon industrial de Can Bages. Un polígon que no volem, i que no necessitem. ERC, PSC i CiU sou responsables de l’aprovació del trasvassament, i ara no entenem l’apelació als valors de la nova cultura de l’aigua per part del grup municipal d’ERC, que haurien d’haver estat presents en anteriors plens. Demanaríem que es deixés d’utilitzar el Ple com un camp de lluites partidistes.”
L’altra moció retirada versava sobre la instal·lació de plaques fotovoltaiques que, després d’una molt ben argumentada intervenció del regidor Francesc Centeno, va quedar en evidència la seva inoportunitat des d’un punt de vista tècnic i legal, malgrat que tots els altres grups estaven disposats a aprovar. En ambdues mocions l’equip de govern va comprometre’s a seguir treballant sobre aquests temes.
En la quarta proposta presentada per ERC referida a la creació del Pacte Local d´Infraestructures Educatives, els regidors de L’Altraveu van manifestar-se partidaris de que fos el Consell Escolar Municipal qui tingués competències sobre aquests temes, i van votar en contra, recordant a la Regidora d’ensenyament que era responsabilitat seva desencallar aquest assumpte. La proposta tampoc va prosperar.
Tal com vam anunciar la setmana passada, L´Altraveu va fer una proposta al Ple per tal d´iniciar el procediment necessari per donar una alternativa a la travessia de la carretera B-124 en els indrets on s´ubiquen les parades d´autobús. La proposta es va aprovar per unanimitat.