dijous, 8 de maig del 2014

Tractes de favor en temes d’urbanisme?


Fa poc va començar la revisió del pla urbanístic de Castellar (POUM), i l’Altraveu ha suggerit diverses vegades fer un debat sobre el futur polígon de Can Bages, que com tothom sap és un polígon industrial que en els anys que porta en marxa ha atret milions d’herbes però encara cap indústria. L’equip de Govern va dir que Can Bages “ ni tocar-ho” doncs era un pla gairebé nou. Ara, se n’adonen que algunes parcel•les estan mal dibuixades (l’Altraveu ja havia posat de manifest en reiterades ocasions que la cartografia d’aquest projecte era deficient) i l’equip de govern decideix que el pla ara si que s’ha de modificar.

En canvi, l’any 2003 l’Ajuntament de Castellar va concedir el permís de reparcel•lació al propietari d’un terreny de l’Airesol sense preveure la urbanització del carrer. Sobre el mapa semblava que hi arribava una pista forestal, però en la realitat era un carrer que flotava en l’espai. Després de donar el permís de reparcel•lació i sense urbanitzar, el propietari va vendre dues de les finques i el setembre de 2008 l’ajuntament va concedir la llicència d’obres a un dels propietaris per fer-hi una casa. Un cop construïda la casa, el propietari va demanar la urbanització del carrer i l’Ajuntament s’hi veu obligat per llei. Aquí també resulta que el mapa està mal fet (sembla que la cartografia municipal és poc acurada no?), i la urbanització del carrer s’ha de projectar sobre uns marges que obliguen a construir un mur de contenció d’uns 50m. Si el cost d’urbanitzar un carrer normalment està al voltant de 150€/m2 en aquest cas costa més de 350€/m2. L’Ajuntament de Castellar ha demanat a un dels propietaris més de 44.000€ i sembla que poden haver despeses no previstes que podrien augmentar el cost. Aquest propietari, ha comunicat que no pot assumir aquest càrrec i l’Ajuntament de Castellar ha emès una ordre d’embargament.

- El govern socialista de Castellar afavoreix a qui vol especular (Can Bages) i actua amb mà dura amb qui pretenia fer-se un habitatge?

Cal que l’Equip de Govern clarifiqui.