dimarts, 7 d’abril de 2009

Cal replantejar Can Bages


Diari de Sabadell 07-04-09
Can Bages és un espai agroforestal, d’unes 50 ha de superfície, localitzat entre els municipis de Sabadell i Castellar. El Parc Agrícola del Vallès, subscrit per l’Ajuntament de Castellar, qualifica Can Bages d’àrea d’interès bàsic com a connector biològic. L’aprovació definitiva de la construcció d’un polígon industrial en aquesta zona va generar, el Gener del 2008, la creació de la Plataforma Aturem el Polígon Industrial de Can Bages (www.aturemcanbages.org).
Durant tot el procés de tramitació del projecte, cap govern ha tingut la voluntat política de fer un estudi d’impacte ambiental, el qual hauria permès corregir les deficiències del projecte d’urbanització i hauria donat les garanties mediambientals exigibles per aquest projecte.

La ubicació de la depuradora
En el Pla Parcial del 2004, es menciona la possible construcció d’una depuradora química pel propi polígon, però en els plànols del Pla no es visualitza la seva localització. El Pla General de 1999, diferencia clarament l'ús destinat a infrastructures de serveis (tècnics o ambientals) i el d'equipaments comunitaris (administratiu, serveis urbans, cultural, educatiu...). Al gener del 2009 l'Ajuntament de Castellar va acceptar ubicar aquesta depuradora a la zona d'equipament comunitari, sense fer-ne tramitar el canvi d'ús. És a dir Castellar cedeix als promotors del polígon 6100m2 per la depuradora, que a més quedarà a 130 m del mas de Can Bages (s.XVI) i a 50 m del meandre que fa el torrent.

Obres fora del control
El propi Pla Parcial del 2004 diu que cal preservar el torrent de Can Bages, però en els plànols que l'acompanyen està incorrectament situat. A finals d'agost de 2008, van començar les obres d’urbanització del polígon, amb la tala de nombrosos arbres i enormes moviments de terres que van reomplir l'espai del marge del torrent que no s'havia reflectit correctament en els plànols. Actualment, l'Ajuntament de Castellar està tramitant la requalificació d’aquest espai a zona verda, però malgrat l’aturada de la destrossa degut a les reiterades denúncies l’entorn ja ha quedat totalment malmès, i ni la bassa ni la mina de Can Bages ningú sap on són.
Els moviments de terres es van fer sense un control curós del residus, entre els que hi ha restes de plaques de fibrociment (uralita) que haurien d’haver estat tractats per empreses especialitzades. La Plataforma va denunciar-ho i va elaborar un plànol amb les coordenades UTM dels llocs on s’havia trobat la uralita i es va enviar a la Junta de Residus de Catalunya. Durant les obres també va caure un arbre al mig de la carretera B-124 podent provocar un accident de trànsit. Cal esmentar també, que no s’ha fet cap Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada del Pla Parcial la qual cosa és imprescindible per tal d’evitar una incidència negativa en el correcte funcionament de la ja congestionada carretera B-124.

És el moment de reconduir la construcció d’aquest polígon
Sabent que els FFCC de la Generalitat, poden tenir una parada a prop de la zona d'aquí a uns anys, i apostant per que s’hi ubiquin empreses de qualitat, recentment es va proposar la compactació del polígon per tal de reduir-ne l’impacte. Malauradament, la Junta de Compensació de la que és membre l'Ajuntament de Castellar va refusar per unanimitat aquesta possibilitat.

En la situació actual de crisi econòmica, és difícil trobar arguments per defensar un projecte com aquest, i més tenint en compte les crítiques de la Unió Europea a l'enorme nivell de construcció amb interessos purament especulatius i sense respecte amb l'entorn. El més raonable seria no fer un polígon pel qual no hi ha demanda; els polígons actuals del municipi encara no estan en plena ocupació. Però si malgrat tot el polígon es fa, el més raonable és reduir-lo per disminuir les despeses d’urbanització, però sobretot l’impacte en el territori. En aquest moment les obres estan aturades, ja que, Tiferca, l’empresa que les feia s’ha declarat en concurs de creditors a causa de la crisi econòmica. Cal aprofitar la situació actual per redreçar la construcció d’un polígon poc respectuós amb l'entorn i que només respon a interessos especulatius.

(encara no has signat?)